Kvalitet & Miljö

Stjärnägg är ISO-certifierade

Att uppfylla dina krav och förväntningar betyder allt för oss. Därför arbetar vi sedan länge aktivt med ett kvalitetssystem efter ISO standarder. Stjärnägg är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och våra leverantörer är även certifierade enligt FSSC 22000.

ISO 9001 – för högsta kvalitet

Syftet är att kartlägga kundens alla behov och krav ur kvalitetssynpunkt. Det gäller genom hela kedjan och omfattar såväl produktkvalitet som mjukare värden, exempelvis kommunikationen mellan kund och leverantör.

Se certifikat

ISO 14001 – för miljön

Här gäller det att minska företagets negativa inverkan på vår miljö, en fråga som blir allt viktigare för oss alla. Genom att se över verksamhetens och produkternas påverkan på miljön kan vi utveckla rutiner för att minska oönskade effekter.

Se certifikat

FSSC 22000 – för säkerhet och hygien

Vi har en livsmedelssäkerhetsstandard för att trygga säkerhet och hygien i alla led i livsmedelskedjan. Genom en så kallad HACCP-plan (Hazard analysis critical control points), ser vi till att alla risker upptäcks och förebyggs genom rutiner, arbetsinstruktioner och kontrollprogram i produktionsanläggningen.

Lagstiftning

Givetvis uppfyller vi även livsmedelverkets bestämmelser och våra packerier får regelbundna kontrollbesök av myndigheten. Vi ställer i vår tur krav på producenterna genom ett regelverk som vi kallar ”Producenthandboken”. Varje producent som vill leverera ägg till ett av Stjärnäggs packerier måste följa boken till punkt och pricka. Det innebär att ha strikta hygienregler och att bland annat utföra regelbundna salmonellakontroller. Äggen skall också märkas med palletiketter för spårbarhet och när de hämtas utförs en första vägning och mottagningskontroll.

I packeriet

Det finns många viktiga regler som måste följas i våra packerier. Äggen ska förvaras i temperaturkontrollerade rum och strikta hygienregler gäller för både personal och besökare. Äggen genomgår knäckkontroll, smutskontroll, vägning, genomlysning och kontroll av spårbarhetsmärkning. Allt sker med hjälp av avancerad utrustning som kontrolleras och underhålls enligt fastställda rutiner och instruktioner varje vecka. Äggen placeras i förpackningar av returpapper märkta med etiketter som talar om vilka ägg det är samt deras hållbarhet. Varje vecka gör vi stickprov på ett antal ägg för ytterligare kvalitetskontroll. Då säkrar vi att de maskinpackade äggen uppfyller våra krav, som oftast är tuffare än livsmedelsverkets. Vi synar bland annat gulans färg och provsmakar äggen. Även rengöringen av lokalerna och utrustningen sker enligt upprättade rutiner och resultatet kontrolleras och protokollförs.

Revisioner

Regelbundet utför vi även interna revisioner för att kontrollera att alla instruktioner genomförs som avsett. Varje år sker också en extern revision av hela systemet och dess efterlevnad av ett ackrediterat kontrollorgan.

Nedan kan du ladda hem våra policies och våra certifikat för kvalitet- och livsmedelssäkerhet samt miljö.

Policy för kvalitet- och livsmedelssäkerhet
Miljöpolicy
Uppförandekod